Pszczyna, 29 maja 2016

1. po Trójcy Świętej

Wydanie specjalne z okazji Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie

HASŁO MIESIĄCA

MAJ 2016

„Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?”

1 Kor 6,19

Kalendarium wyborów proboszcza w Pszczynie

24 stycznia 2016 – na posiedzeniu Rady i Komitetu Parafialnego w punkcie 7 obrad podjęto wniosek następującej treści:

  • W związku z przejściem w stan spoczynku urzędującego proboszcza ks. Jana Badury z dniem 31 lipca 2016, prosić Wysoki Konsystorz o ogłoszenie wakansu na stanowisko proboszcza Parafii w Pszczynie z terminem od 1 marca do 10 kwietnia 2016 roku.

26 lutego 2016 – uchwała Konsystorza dotyczącą. ogłoszenia wakansu w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie:

Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie z terminem zgłaszania od 10 marca do 10 kwietnia 2016 roku.

28 kwietnia 2016 – Konsystorz na posiedzeniu podejmował uchwały o dopuszczeniu kandydatów do udziału w wyborach proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie. W głosowa-niu tajnym na poszczególnych kandydatów, Konsystorz do wyborów dopuścił:

1. ks. Alfreda Borskiego

2. ks. Mirosława Czyża

3. ks. Bogdana Wawrzeczko

Wymaganej większości nie uzyskały kandydatury ks. Szymona Czembora i ks. Marcina Liberackiego.

1 maja 2016 – na posiedzeniu Rady i Komitetu Parafialnego, w porozumieniu z Diecezją Katowicką wytypowano w drodze losowania następujący

terminarz kazań przed wyborami proboszcza w Pszczynie:

29 maja 2016 – ks. Alfred Borski

5 czerwca 2016 – ks. Bogdan Wawrzeczko

12 czerwca 2016 – ks. Mirosław Czyż

19 czerwca 2016 – Zgromadzenie Parafialne – wybory proboszcza

Ks. Alfred Borski

Jestem takim człowiekiem, jak każdy z Was. Staram się tak żyć, aby podobać się Panu Bogu. Kościół i Parafia niemal od zawsze były moim drugim domem. Urodziłem się w Pszczynie, tutaj spędziłem moje dzieciństwo i młodość. Wśród Was stawiałem pierwsze kroki – również w wierze. Na szkółce niedzielnej u cioć: Heleny Kozieł i Marty Mrozik – poznawałem historie biblijne. Dzięki ks. Janowi Motyce, który mnie konfirmował, a też księżom: Tadeuszowi Raszykowi i Janowi Klimie – wzrastałem duchowo w czasie lekcji religii. Moje życie „młodzieżowe” spędzałem pod okiem ks. Jana Badury, który postawił przede mną wyzwanie: „Alfredzie, czy nie myślałeś, aby studiować teologię?”.

W stwierdzeniu, że „Parafia była moim drugim domem” nie ma żadnej przesady. Już przed konfirmacją pomagałem panom kościelnym: Mrozikowi, a później przez wiele lat Henrykowi Koenigowi. Gdy ten zmarł, przez pół roku (aż do rozpoczęcia studiów) samodzielnie pełniłem tę funkcję. Byłem aktywny też na wielu różnych płaszczyznach – głównie młodzieżowej (zespół „ARARAT”), krótko śpiewałem też w chórze parafialnym. Przez pewien czas nosiłem krzyż w czasie pogrzebów. Pamiętam, że na dwóch nabożeństwach tygodniowych grałem na organach. Bardzo chętnie angażowałem się w prace, takie jak sprzątanie kościoła i cmentarza. Pomagałem przy remoncie plebanii (pod okiem p. Pawła Watuta), od czyszczenia osadników, aż do rozbierania rozpadających się kominów.

Pod koniec studiów teologicznych, ks. bp Janusz Narzyński skierował mnie na praktykę do Cieszyna – do największej Parafii ewangelickiej w Polsce, która wtedy liczyła ok. 8.500 członków. Zostałem ordynowany 26.07.1992 r. w Mikołowie, przez ks. bp. Jana Szarka i od tego czasu (do końca 1999 r.) pracowałem w Cieszynie, jako wikariusz. Po trzech latach od ordynacji mogłem ubiegać się o samodzielne stanowisko. Prawo kościelne nie przewidywało utworzenia funkcji czwartego proboszcza w Cieszynie, więc na prośbę bp. J. Szarka dalej pozostałem w tej Parafii, aby kontynuować pracę z młodzieżą. Przez wiele lat sprawowałem też opiekę nad filiałami w Gumnach, Krasnej i Ogrodzonej oraz zajmowałem się wydawaniem „Informatora Parafialnego” i „Gazety Ewangelickiej” (GE) – czasopism, które powołałem do życia. Czymś niezwykłym była dystrybucja „Informatora” i GE, w co udało mi się zaangażować młodzież. Przez 10 lat, 90 osób za każdym razem (76 numerów) doręczało 3200 „Informatorów” – łącznie 243.000 egzemplarzy.

Praca z młodzieżą zawsze dawała mi wiele radości i inspirowała do podejmowania różnych aktywności. W czasie studiów teologicznych oraz działalności „cieszyńskiej” prowadziłem 28 obozów młodzieżowych w Jaworniku, Rynie i Jastrzębiej Górze, a wiele innych zorganizowałem (w tym 5 dla dzieci w Pucku). W Cieszynie przewodniczyłem też organizacji imprez o charakterze ogólnopolskim: Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej (1994) oraz Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży (1998). Na lata 1999-2002 została powierzona mi funkcja Dierezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Cieszyń-skiej (od 1996 r. byłem przewodniczącym Dierez-jalnej Komisji Młodzieżowej).

 

W uznaniu dla wykonywanej pracy młodzieżowej, 1.01.2000 ks. bp Jan Szarek powołał mnie na stanowisko Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży, z siedzibą w Cieszynie, którą to funkcję pełniłem do 25.10.2002 r. W tym okresie zainicjowałem Forum Młodzieży Ewangelickiej, które gromadziło liderów grup młodzieżowych ze wszystkich Parafii ewangelickich w Polsce i odbyło się trzykrotnie w Warszawie. Ponadto zorganizowałem trzy Zjazdy Ogólnopolskie Młodzieży.

W okresie 30.09.2002 – 30.06.2003, jako proboszcz-administrator prowadziłem Parafie Ewangelicko-Augsburskie we Włocławku, Lipnie i Rypinie. W latach 2003-2013 przebywałem za granicą.

Z dniem 1.09.2013 r. zostałem skierowany przez Konsystorz, jako wikariusz, do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie, gdzie od 1.09.2014 jestem proboszczem-administratorem. Tutaj w znacznym stopniu zintensyfikowałem życie parafialne, powołałem do życia dwa chóry („CANTABO” i dziecięcy), wydaję „Informator Parafialny”. Ostatnim, bardzo ważnym przedsięwzięciem, na które najpierw trzeba było zgro-madzić pieniądze, jest remont dachu plebanii, który zakończy się w lipcu br.

Przystąpiłem do konkursu na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, wierząc, że tutaj będę mógł najlepiej wykorzystać moje wieloletnie doświadczenie i umiejętności, przyczyniając się do dalszego rozwoju Parafii o tak wielkim potencjale. Jestem przekonany, że razem możemy pracować Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, ku naszej wspólnej radości.

Z wyrazami szacunku

Ks. Alfred Borski

Szczytno, dnia 29 maja 2016

.

 

1. Niedziela po Trójcy Świętej

29.05.2016

Hasło tygodnia:

Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. (Łk 10,16)

Teksty liturgiczne:

5 Mż 6,4-9; Łk 16,19-31

Tekst kazalny:

1 J 4,16b-21

Ks. Bogdan Wawrzeczko

Nazywam się Bogdan Wawrzeczko. Urodziłem się 08 sierpnia 1971 roku w Cieszynie, gdzie też 14 listopada1999 roku zostałem ordynowany.

Podczas studiów byłem inicjatorem i współ-organizatorem obozów misyjnych Filip, angażowałem się w pracę młodzieżową i we współpracę z CME.

Praktykę kandydacką odbyłem w Cieszynie (03.1998-06.1998) i Gliwicach (07.1998-11.1999), gdzie zostałem wikariuszem (11.1999-08.2004). W tym czasie zajmowałem się Ewangelickim Duszpasterstwem Akademickim, byłem współorganizatorem międzyparafialnych rekolekcji dla konfirmantów, wyjazdów dla dzieci i młodzieży, wczasów z Biblią. W latach 2004-2006 pełniłem funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Katowickiej, a następnie w latach 2006-2008 – w Diecezji Warszawskiej.

W latach 2004-2006 byłem wikariuszem w Tychach. W tym czasie kontynuowałem wydawanie zapoczątkowanego w Gliwicach „Informatora Parafialnego”, organizowałem pikniki parafialne, zimowiska dla dzieci, wraz z wolontariuszami zaangażowałem się w ewangelizację ProChrist.

Od listopada 2006 jestem proboszczem Parafii w Węgrowie. W ramach mojej pracy byłem kierownikiem Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta”. Oprócz pracy parafialnej oraz zaangażowania w realizację miejskich projektów z zakresu kultury, edukacji i wypoczynku współpracuję stałe z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 Podczas mojej służby ukończyłem:

 studium Terapii Uzależnień

 kursy:

 Duszpasterski

 Kierowników Wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 Przeciwdziałania Przemocy

Szkolenia w zakresie:

 fundraisingu

 sponsoringu dla organizacji pozarządowych

 nowoczesnych form pracy z pacjentem zagro-żonym (hazard, pracoholizm, narkomania)

Warsztaty:

 Narkotyki i substancje zastępcze

 Psychologiczne Interwencja Kryzysowa

 z Mediacji w Kościele

 

Byłem też wolontariuszem w:

 Zakładzie Karnym w Siedlcach

 Poradni Leczenia Uzależnień w Sokołowie Podlaskim

 Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Łukowie

 

Jestem terapeutą leczenia uzależnień w proce-sie certyfikacji. Jestem również członkiem Zespołu ds. Mediacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Biskupie Kościoła.

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na ogłoszony wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, po czasie modlitwy, stawiania sobie pytań i szukania odpowiedzi, postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę.

Waszą Parafię cechuje duża różnorodność. Oprócz lekcji religii, czy szkółek niedzielnych, odbywają się w niej godziny biblijne, spotkania koła pań, próby chóru. Posiadacie Państwo piękny kościół w samym sercu miasta. Parafia w Pszczynie na stałe wpisała się w historię lokalnej społeczności. Wszystko to sprawia, że istnieje wiele możliwości zaangażowania się na różnych płaszczyznach, co daje duchownemu pole do pełnej wyzwań i radości służby. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie, posiadane kompetencje i predyspozycje mogą okazać się przydatne w Waszej Parafii.

Urodziłem się i wychowałem w Cieszynie, co pozwoliło mi zrozumieć sposób funkcjonowania dużej parafii. Po ordynacji pracowałem w Gliwicach i Tychach, co z kolei dało mi możliwość poznania specyfiki Górnego Śląska i pracy w dużym mieście. Zaś służba w dwunastotysięcznym Węgrowie, gdzie parafianie mieszkają na terenie sześciu powiatów, pozwoliła mi zobaczyć, jak cenna dla lokalnej społeczności może być ewangelicka diaspora. To też nauczyło mnie dostrzegać każdą pojedynczą osobę w kościele. W mojej dotychczasowej służbie mia-łem przywilej pracy z różnymi grupami od dzieci, przez młodzież, dorosłych, po seniorów. Zawsze bardzo ceniłem sobie przywilej rozmowy z drugim człowiekiem. Przyjemnością dla mnie będzie przygodowywanie otwartych spotkań, półkolonii dla dzieci, obozów, wspólnych parafialnych wyjazdów. Lubię i potrafię pracować w zespole. Łączenie ewangelickiej misyjności z ekumenicznym zaanga-żowaniem w pracy nie stanowi dla mnie problemu. Umiem nawiązywać i budować relacje, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i służbowym.

Jestem świadomy tego, że tak, jak każdy człowiek jest wyjątkowy i inny, tak i każda parafia ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Rozumiem, że to, co „działało” w Węgrowie, Tychach, Gliwicach, czy Cieszynie, nie zawsze i nie wszędzie, będzie się tak samo sprawdzało. Wiem, że potrzebny jest szczery dialog, otwartość i życzliwość oraz czas na wzajemne poznanie. Pozwolą one na wspólne wypracowanie wizji i celów, do których chcemy zmierzać. Mam nadzieję, że moja kandydatura spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem.

Z wyrazami szacunku

Ks. Bogdan Wawrzeczko

Węgrów, dnia 29 maja 2016

 

2. Niedziela po Trójcy Świętej

5.06.2016

 

Hasło tygodnia:

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Mt 11,28)

Teksty liturgiczne:

Iz 55,1-3b(3c-5); Łk 14,(15)16-24;

Tekst kazalny:

Ef 2,17-22

Drodzy Parafianie z Pszczyny!

Ks. Mirosław Czyż

Nazywam się Mirosław Czyż. Mam 38 lat, pochodzę z Wisły. Ponad 11 lat jestem księdzem w naszym Kościele. Mam żonę Beatę oraz dwie córki – Lidzię i Gabrysię.

Swoją praktykę przeordynacyjną odbywałem w parafiach: Skoczów oraz Katowice-Szopienice. Lata wikariatu przebiegały w Katowicach-Szopienicach, a następnie w centrum Katowic (w tym okresie pełniłem, m. in. funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, co dało mi możliwość niejednokrotnego zetknięcia się z Parafią Pszczyńską, gdy przy-gotowywaliśmy grudniowe zjazdy młodzieży z całej Diecezji). Po wikariacie zostałem proboszczem pomocniczym w Skoczowie.

W każdym okresie mojej służby nabywałem różnorodne doświadczenia. Inaczej kształtowało się życie w małych parafiach: Katowice-Szopienice (wraz z Sosnowcem, Mysłowicami i Hołdunowem) – tutaj najwięcej nauczyłem się na polu duszpasterskim. Inaczej wyglądała służba w parafii Katowickiej, gdzie – obok duszpasterstwa – doszły różne sprawy administracyjne, jak też reprezentacyjne.

Okres skoczowski to wejście na kolejny stopień służby, związany przede wszystkim z poszerzeniem odpowiedzialności za sprawy duszpasterskie (m. in. spotkania dla małżeństw oraz mężczyzn), gospodarcze (m. in. remonty obiektów), organizacyjne (m. in. wycieczki, uroczystości), a także redakcyjne (dwumiesięcznik „Informator Parafialny”).

Skoczów jest miejscem, gdzie czuję się dobrze i mam możliwość wiele się uczyć. Jednak od czasów wikariatu tkwi we mnie myśl o Pszczynie. Od niespełna roku modliłem się o to, czy mam się zgłosić jako kandydat na stanowisko proboszcza. Szczególnie bliska stała mi się w tym okresie historia Gedeona (księga Sędziów 6,36-40). Miał on zostać wodzem, ale bał się przyjąć to wyzwanie. Prosił więc Boga o znak, podejmując próbę z runem wełny. Jednego dnia było ono mokre, a następnego suche. To była dla niego odpowiedź od Boga. Gedeon został przywódcą.

Decyzja o kandydowaniu była jedną z najtrudniejszych w moim życiu. Traktuję dzień wyborów jak „runo”. Jeśli przegram, odczytam to jako Bożą wolę dla mojej dalszej służby w Skoczowie. Jeśli wygram, zrozumiem, że Bóg powołuje mnie do służby w Pszczynie i Studzionce.

Przyznaję szczerze, że nie rozmawiałem z nikim, jakie wyzwania duszpasterskie, administracyjne, budowlane i inne niesie aktualna sytuacja Parafii. Można by mi postawić zarzut o brak odpowiedziałności. Ja jednak doświadczam w życiu, że sługa nie powinien pytać o warunki, lecz iść tam, gdzie wskaże Pan Bóg. I ufam, że Bóg udzieli mi błogoławieństwa oraz wsparcia w służbie proboszcza w Pszczynie i Studzionce, jeśli Jego wolą będzie moje zwycięstwo w wyborach.

W swoim życiu staram się „być drugim”, ponieważ pierwsze miejsce należy się Bogu. Mam predyspozycje organizacyjne. Lubię rozmawiać z ludźmi. Jestem dość dynamiczny i energiczny w działaniu. Lubię się dokształcać, czytając różne książki. Znam biegle język niemiecki, a także podstawy języka angielskiego. Moją słabą stroną jest to, że mam małe doświadczenie w prowadzeniu księgowości parafialnej (w Katowicach i Skoczowie zajmuje się tym sekretarka).

W swojej dotychczasowej służbie (obok pracy parafialnej) byłem członkiem zespołu internetowego www.luteranie.pl oraz zespołu odpowiedziałnego za opracowanie Podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej, a od kilku lat angażuję się w zespole redakcyjnym Z Biblią na co dzień. Wykładam list do Hebrajczyków w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie. Nagrywam rozważania do Radia Katowice.

Od pierwszych lat służby dostrzegłem u siebie umiejętność dogadywania się z młodzieżą (nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa, ponieważ różnica wieku jest coraz większa). W każdej z dotychczasowych parafii było to moje priorytetowe działanie (cotygodniowe spotkania, nabożeństwa młodzieżowe, obozy, zawody sportowe, itp). Dzięki współpracy z innymi katechetami udało mi się także zredagować materiały do pracy z młodzieżą pt: W obliczu wyzwań młodości. W celu lepszego zrozumienia młodego człowieka (szczególnie wychowującego się w trudnych warunkach) odbyłem studia podyplomowe w zakresie socjoterapii.

W służbie towarzyszy mi moja małżonka (z wykształcenia nauczyciel przedszkolny i wczesno-szkolny), angażując się w parafii przede wszystkim w pracę z dziećmi.

Cieszę się na nasze spotkanie 12 czerwca i proszę o Wasze dalsze modlitwy, aby Bóg postawił w Pszczynie i Studzionce tego spośród nas, który w Jego oczach najbardziej odpowiada potrzebom Parafii.

Z życzeniem Bożego błogosławieństwa

Ks. Mirosław Czyż

Skoczów, dnia 29 maja 2016

 

3. Niedziela po Trójcy Świętej

12.06.2016

Hasło tygodnia:

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19,10)

Teksty liturgiczne:

Ez 18,1-4.21-24.30-32; Łk 15,1-3.11b-32

Tekst kazalny:

1 Tm 1,12-17

 

wersja cyfrowa do pobrania po kliknięciu >>TUTAJ<<<